Բյուջե և ծախսեր
     
ՄԵՐ ԴՊՐՈՑԸ | ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐ | ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ| ՄԵՐ ՓՈՐՁԻՑ| ՄԵՐ ԹԵՐԹԸ | ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ | ՆԿԱՐՆԵՐ | ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ |
 
  Ներբեռնել 1-ին եռամսյակ 2-րդ եռամսյակ 3-րդ եռամսյակ 4-րդ եռամսյակ Նախահաշիվ Հաստիքացուցակ  
 

Կատարված աշխատանքներ
2016 թվական
<<Վանաձորի Րաֆֆու անվանթիվ 19 հիմն. դպրոց>> ՊՈԱԿ

    Տեղեկություններ ուս.հաստատության վերաբերյալ  
               
 

Փոստային հասցեն՝ Լոռու մարզ,
ՀՀ պետական կառավաման (տեղականինքնակառավարման) վերադաս մարմնի անվանումը՝
ՀՀ Լոռու մարզպետարան
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժին՝ 09
Ծրագրերի անվանումը <<Հանրակրթական ուսուցում>> /տարեկան/
Չափի միավորը հազար դրամ

       
                 
                 
 
Հոդվածի անվանումը
Ընդամենը
Այդ թվում՝ բյուջեից
       
 
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
           
  Դրամական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին 4683,1 4683,1        
  Ընթացիկ տարվա մուտքեր, այդ թվում 72396 72396        
  Դրամաշնորհ կամ նվիրատվություն            
  Այլ եկամուտներ (նշել եթե առկա է)            
  Ատեստավորում ստացած 290,8 290,8        
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ   ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 77369,9 77369,9        
               
  ԾԱԽՍԵՐ 72396,0 72396,0        
  Ընթացիկ ծախսեր, այդ թվում՝ 72396,0 72396,0        
  Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ 63000,0 63000,0        
  Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր 950,0 950,0        
  Ջեռուցման ծախսեր (նշել ջեռուցման տեսակը) 1500,0 1500,0        
  Ջրմուղ-կոյուղուց օգտվելու վարձավճար 500,0 500,0        
  Աղբահանությանծ առայության վարձավճար 90,0 90,0        
  Ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն 100,0 100,0        
  Ինտերնետի և այլ տեսակի կապի վարձավճարներ - -        
  Կոմունալ համակարգերի սպասարկման, անվտանգության ծառայությունների վճարներ - -        
  Տնտեսական ապրանքների և նյութերի ձեռքբերման ծախսեր 500,0 500,0        
  Գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման ծախսեր 50,0 50,0        
  Այլ արագամաշ առարկաների ձեռքբերման ծախսեր 750,0 750,0        
  Սննդի ձեռքբերման ծախսեր            
  Տրանսպորտային ծախսեր            
  Գործուղման ծախսեր            
  Ընթացիկ վերանորոգման ծախսեր            
  Կապի ծառայությունների ծախսեր            
  Փափուկ գույքի ձեռքբերման ծախսեր            
  Այլ ծախսեր 4956,0 4956,0        
  Կապիտալ բնույթի ծախսեր՝            
  Կապիտալ վերանորոգման ծախսեր, այդ թվում            
  Հիմնական միջոցների ձեռքբերում            
  Այլ կապիտալ բնույթի ծախսեր            
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ            
  Դրամական միջոցների ազատ մնացորդ տարեվերջին            
             
 

ՊՈԱԿ-ի  տնօրեն՝ Ա.Եդոյան
ՊՈԱԿ-ի  հաշվապահ՝ Ա.Մաթոսյան

         
  30.12.2016թ.          
               
  Ներբեռնել            
 
Նախահաշիվ
(նախնական)
2017 թվական
<<Վանաձորի Րաֆֆու անվանթիվ 19 հիմն. դպրոց>> ՊՈԱԿ
       
             
  Փոստային հասցեն՝ Լոռու մարզ,
ՀՀ պետական կառավաման (տեղականինքնակառավարման) վերադաս մարմնի անվանումը՝
ՀՀ Լոռու մարզպետարան
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժին՝ 09
Ծրագրերի անվանումը <<Հանրակրթական ուսուցում>> /տարեկան/
Չափի միավորը հազար դրամ
       
               
 
Հոդվածի անվանումը
Ընդամենը
Այդ թվում՝ բյուջեից
       
  Դրամական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին 46,69 46,69        
  Ընթացիկ տարվա մուտքեր, այդ թվում 72143,3 72143,3        
  Դրամաշնորհ կամ նվիրատվություն            
  Այլ եկամուտներ (նշել եթե առկա է)            
  Ատեստավորում ստացած 300 300        
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ   ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ            
               
  ԾԱԽՍԵՐ 72143,3 72143,3        
  Ընթացիկ ծախսեր, այդ թվում՝ 72143,3 72143,3        
  Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ 64000 64000        
  Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր            
  Ջեռուցման ծախսեր (նշել ջեռուցման տեսակը) 1400 1400        
  Ջրմուղ-կոյուղուց օգտվելու վարձավճար 200 200        
  Աղբահանությանծ առայության վարձավճար 100 100        
  Ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն 90 90        
  Ինտերնետի և այլ տեսակի կապի վարձավճարներ            
  Կոմունալ համակարգերի սպասարկման, անվտանգության ծառայությունների վճարներ            
  Տնտեսական ապրանքների և նյութերի ձեռքբերման ծախսեր 550 550        
  Գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման ծախսեր 53 53        
  Այլ արագամաշ առարկաների ձեռքբերման ծախսեր 950 950        
  Սննդի ձեռքբերման ծախսեր            
  Տրանսպորտային ծախսեր            
  Գործուղման ծախսեր            
  Ընթացիկ վերանորոգման ծախսեր            
  Կապի ծառայությունների ծախսեր            
  Փափուկ գույքի ձեռքբերման ծախսեր            
  Այլ ծախսեր            
  Կապիտալ բնույթի ծախսեր՝            
  Կապիտալ վերանորոգման ծախսեր, այդ թվում            
  Հիմնական միջոցների ձեռքբերում            
  Այլ կապիտալ բնույթի ծախսեր            
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ

5553,0

5553,0        
  Դրամական միջոցների ազատ մնացորդ տարեվերջին            
               
 

ՊՈԱԿ-ի  տնօրեն՝ Ա.Եդոյան
ՊՈԱԿ-ի  հաշվապահ՝ Ա.Մաթոսյան

         
  11.01.2017թ.          
               
               
               
               
               

Հեղինակային իրավունքը` N19 դպրոցի
2017թ.

     
Մեր հասցեն`
ՀՀ , ք.Վանաձոր, Չուխաջյան 24